AAT Bioquest, Inc.

AAT Bioquest, Inc.

美国
加利福尼亚圣迭戈
520 Mercury Dr, Sunnyvale, CA(加利福尼亚州森尼韦尔市)

http://www.aatbio.com

AAT Bioquest专业生产光度检测产品。本公司比较出众的标记染料有:标记抗体用 iFluor™ 染料、标记多肽和少肽用Tide Fluor™染料、时间分辨荧光探针成像用trFluor™ 染料。本公司酶检测系列产品有:最全面的HRP检测产品(底物,酶结合物& polyHRP标签)、碱性磷酸酶结合物、荧光素酶底物及结合物。本公司也供应各种最优质的共轭试剂盒